KAYHAN ERTUĞRUL MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  YAYINLANAN  AYDINLATMA METNİ

KAYHAN ERTUĞRUL MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş. olarak, tarafınıza ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinde, kaydedilmesinde, aktarılmasında, paylaşılmasında ve saklanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (“KVKK”) uygun olarak hareket ettiğimizi ve bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğimizi bildirmek isteriz. Bu hassasiyet ve Şirket Politikamız gereği belirtmek isteriz ki; şirketimize ulaşan veriler, “hangi verileri toplayacağımız amacına göre belirlendiği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Siz değerli müşterilerimiz/çalışanlarımız/paydaşlarımız/ziyaretçilerimiz/iş ortaklarımız tarafından beyan edilen ve/veya otomatik ya da otomatik olmayan yolar ile toplanan veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin  kalitesini  artırabilmek  adına,  alınan  idari    ve  teknik  ted birler  eşliğinde   özenle  işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve depolanmakta, gerekli olmayan veriler ise silinmektedir. 6698 Sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan hakla r ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile KAYHAN ERTUĞRUL MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş. (“Şirket”) olarak, müşterilerine, iş ortaklarına ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız iş bu “ Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

1 – İşlenen Kişisel Veri Kategorileri, Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı

a-   Veri Kategorileri

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No,İmza,Kimlik bilgileri
 • İletişim Bilgisi: Adres, Telefon Numarası, E-posta adresi, KEP adresi
 • İşlem Bilgisi: IP adresi, Çerez kayıtları
 • Hukuki İşlem: Sözleşme Verileri, Sözleşmelerde yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, İmza sirküler, faaliyet belgesi, vekaletname,
 • Finansal Bilgi: Banka Bilgileri,  IBAN ve Hesap No
 • Görsel Bilgi: Kamera Kaydı ( Kamera vasıtası ile alınan görüntü kayıtları hakkında yayınlamış olduğumuz Kamera Aydınlatma Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz)

b-   Verilerin işlenme amaçları

Siz değerli müşterilerimiz, bayilerimiz ve iş ortaklarımız için sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmeniz için, resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırla r çerçevesinde kişisel verilerinizi, toplamakta, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişim, pazarlama, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin

gerçekleştirilmesi, raporlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin özelleştirerek müşterilerine sunulması, duyurulması ve reklam faaliyetlerinin yapılması, çalışma alanları fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, eğitim, seminer ve diğer organizasyonlarının düzenlenebilmesi gibi amaçlar başta olmak üzere işlemekteyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; aşağıda belirtilen durumlarda ise kişisel verilerin iz kanunlar gereği açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğruda n doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

c-   Verilerin Aktarılması ve Paylaşılması

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimiz, bayilerimiz ve iş ortaklarımızı faydalandırabilmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve müşterilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için, katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması, hizmet kalitesinin artırılması amaçları ile, yurt içindeki iştiraklerimizle, doğruda n veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar, yetkili bayiler ve iş ortaklarımız ile, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve/veya yurtdışında yukarıda belirtilen amaçlarla hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız.

2 - Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile, verilen hizmet, ürün yada ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösteren kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çagri merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yöntemler ile her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

3 - Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVK Kanunu’na uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Şirket tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi Ve Anonimleştirilmesi ile ilgili yayınlamış olduğu Politikaya uygun olarak kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

4 - Kişisel Veri Sahibinin Hakları,

KVKK 11.Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilm esini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel  verilerin  kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi web sayfamızda bulunan KVKK Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak Organize Sanayi Bölgesi, No:5-6, Burdur, 15040 Merkez/Burdur adresine şahsen veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz ola n kayhanertugrul@hs01.kep.tr ye yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Hakkımızda

KAYHAN ERTUĞRUL HAKKINDA

Kayhan Ertuğrul Makina San. ve Tic. A.Ş

70 yılı aşan tecrübemizi kullanarak,1995 yılında kurulan Kayhan Ertuğrul Makina markasıyla, 40.000 m2 açık, 22.000 m2 kapalı alana sahip üretim tesisimizde, Türkiye ve Dünya genelindeki müşterilerimiz için yüksek performanslı çözümler üretmeye devam etmekteyiz.

İletişim

KAYHAN ERTUGRUL İLETİŞİM

+90 248 252 97 05

+90 248 252 97 10

Organize Sanayi Bölgesi
BURDUR / TÜRKİYE

kayhanertugrul@kayhanertugrul.com.tr
www.kayhanertugrul.com.tr
www.kebicak.com

 | 
 | 
 |